Aşık Ruhsati Olmayınca (Çok Şükürler Olsun) şarkı sözleri

Çok şükürler olsun gani mevlaya
Çoğu farketmezdik az olmayınca
Kışı cehenneme misal yaratmış
Cenneti bilmezdik yaz olmayınca

Yüzümü ben hakka eyledim turap
Cümleye yardım et ey gani yarab
Nice bin gölleri eylersin harap
İçinde turnası koy olmayınca

Birgün olur elin ermez dilbere
Genç iken kendine bir derman ara
Kim olursa olsun girer vebale
Ölçekte terazi düz olmayınca

Yarim ile gördüm sefayı demi
Gitmiyor başımdan dünyanın gamı
Ruhsati zamane tutmaz adamı
Elinde kemani saz olmayınca

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati

Aşık Ruhsati Geldi Geçti Güzellerin Kervanı şarkı sözleri

Geldi geçti güzellerin kervanı
Sürüldü savruldu yarin harmanı
Gençlik elde iken sürün devranı
İhtiyarlıkda devran sürülmez imiş

Her gün ağlar iken nasıl güleyim
Gönül gamda iken gülünmez imiş
Arsa direk direk oldu tütünüm
Başa ne gelecek bilinmez imiş

Ruhsatiyem demem binde birini
Ferhat olan niçin sevmez Şirini
Aradım kitapta buldum yerini
Sabır gibi devlet bulunmaz imiş

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati

Aşık Ruhsati Hallakı Alemin İrfanı Çoktur şarkı sözleri

Hallakı alemin irfanı çoktur
İflah olacağımız güman bu sene
Suç kimsenin değil benim eksanım
Yazı göreceğimiz güman bu sene

Koyun da kalmadı kırıldı kuzu
Fırtına doldurdu dereyi düzü
Ne yaman dar oldu insanın gözü
Çoğu terkeyledi iman bu sene

İcayet kalmadı dağda ovada
Bereket kalmadı tasta tavada
Rağbet kalmadı atta devede
Yaş görünüyor saman bu sene

Unut deli gönül kaymağı unut
Yoğurda selam ver peyniri kurut
Çirinen pekmezde kaldı bir umut
Göklere çekildi ayran bu sene

Ruhsat’im kusurun görmez kör oldu
Dünya muhannete fazla dar oldu
Tarih geldi işte (91) oldu
Ne acayip oldu cihan bu sene

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati

Aşık Ruhsati Kara Gün Karartıp Kalmaz şarkı sözleri

Kara gün karartıp kalmaz
Hele sabreyle sabreyle
Hangi akşam sabah olmaz
Hele sabreyle sabreyle

Sabırda vardır keramet
Sabreden bulur selamet
Bu yolda yok bir felaket
Hele sabreyle sabreyle

Gam çeküp etme vaveyla
Mecnunu bekledi Leyla
Kulunu unutmaz Mevla
Hele sabreyle sabreyle

Basma cahilin izine
Gitme şeytanın sözüne
Bak Ruhsati’nin gözüne
Hele sabreyle sabreyle

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati

Aşık Ruhsati Sabahtan Uğruma Çıktı şarkı sözleri

Sabahtan uğruma çıktı
Gider iken suya Fatma
Aklım idrak eylemedi
Bu sendeki huya Fatma

Başında puldan fereyi
Yükledim gamı kirayı
Yakışır kutnu savayı
Gevin usul baya Fatma

Saçına yakışır elmas
Başına yakışır elmas
Al hançeri başımı kes
Korkarım ki kıya Fatma

Sürmeler çekmiş gözüne
Kirpiğin dökmüş yüzüne
Korkarım rakip sözüne
inana da uya Fatma

Kapısında olsam sayi
Destinden nüş etsem meyi
Ruhsat görünmüyor deyi
Acep nerde diye Fatma

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati

Aşık Ruhsati Dereye Aşağı Gelir şarkı sözleri

Dereye aşağı gelir
Çil horoza selam verir
Tavuğun canını alır
Safa geldin tilki paşa

Emirlere sail idim
Ben bu işe mail idim
Beş tavuğa kail idim
Kökünü kesmeğe gelmiş

Haşeri tilki haşeri
Yedin üçeri beşeri
Postu ver de çık dışarı
Safa geldin tilki paşa

Geldin eşini eşini
Dolandın dağlar başını
Nettin feriğin eşini
Safa geldin tilki paşa

Narpuzun kırağı taşlık
Gel hele gel kardaşlık
Arkasında iki beşlik
Pazarlık görmeye gelmiş

Narpuzun kırağı dere
Bilmiyorum yerin nere
Şu çarşıyı yara yara
Tilki bey gezmeğe gelmiş

Şükür seni burda gördüm
Habınla hatırın sordum
Bir tavuk ta kurban verdim
Safa geldin tilki paşa

Ruhsatı kaptı küreği
Koptu tilkinin yüreği
Dolandı beş on direği
Postu verdi tilki paşa

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati

Aşık Ruhsati Bil Ki Hakikate Yetemem şarkı sözleri

Bil ki hakikata yetemem aşık
İptida mecaza çarpılmadıkça
Zikre devam edüp vakti seherde
Nefsi emmareden kurtulmadıkça

Akıp nasihatim koyup beynine
Tarikat zincirin takup boynuna
Nazar kılıp ağırına yeniğne
Girüp kantarlara tartılmadıkça

Sonu meyl edüp te engine akup
Vücudu hicrana odlara yakup
Kamil meclisinde oturup kalkup
Haya perdesiyle örtülmedikçe

İçmeyen ne bilir şarap ü meydan
Almalı hikmeti gün ile aydan
Saz ile söz ile alınmaz meydan
Ruhsat’ın mahlesi serpilmedikçe

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati

Aşık Ruhsati Çok Şükürler Olsun şarkı sözleri

Çok şükürler olsun gani Mevlaya
Çoğu farketmezdik az olmayınca
Kışı cehenneme misal yaratmış
Cenneti bilmezdik yaz olmayınca

Yüzümü Hakka eyledim türap
Cümleye yardımcı ol gani Yarap
Nice bin gölleri eylersin harap
İçinde turnası koy olmayınca

Birgün olur elin ermez dilbere
Genç iken kendine bir derman ara
Kim olursa olsun girer vebala
Ölçekle terazi düz olmayınca

Yar ile gördüm safayı demi
Gitmiyor başımdan dünyanın gamı
Ruhsatı zamane tutmaz adamı
Elinde kemani saz olmayınca

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati

Aşık Ruhsati Gönül Azat Oldu şarkı sözleri

Gönül azat oldu gamu şitadan
Şükür Yaradana gine yaz geldi
İşte böyle diyordum Hüdadan
Şükür Yaradana gine yaz geldi

Göller dalgalanup kazı gözlerdi
Gönül allı pullu kızı gözlerdi
Sevda çekenler de yazı gözlerdi
Şükür Yaradana gine yaz geldi

Vakit yeli esti karlar eridi
Hicabından kar çiçeği faridi
Nergiz yaprağını çekti yürüdü
Şükür Yaradana gine yaz geldi

Sünbül boynun eğdi kurdu otağı
Bülbül bir gül için bekler bu bağı
İşte gelüp erdi yaz bahar çağı
Şükür Yaradana gine yaz geldi

Cahiller şöhreti sazı seviyor
Hilal kaş sürmeli gözü seviyor
Ruhsati bulandı yazı seviyor
Şükür Yaradana gine yaz geldi

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati

Aşık Ruhsati Gine Bu Yıl Yoksulluğun Elinden şarkı sözleri

Gine bu yıl yoksulluğun elinden
Vardık sucu durduk bir değirmene
Çağıldak sesinden gürültüsünden
Döndü kulaklarım her değirmene

Usta şeytan çivisini çevirir
Basar kötürgeye unu savurur
Bağzı nöbetciler salvar kıvırır
Un isterim deye döner pervane

Kuzu derisinden olur postumuz
Belli olmaz düşmanımız dostumuz
Üç günde bir silkeleriz üstümüz
Yazık bu nardaki yanan canlara

Hemen bindirirsin tası liğenin
Un alırız nöbetçiden çekleyin
Bugaz döke döke kör kötüğerin
Sıçrar pulatlar değer yanlara

Nezaketli söyler şirin dilleri
Ruhsat’ın perişan olur halleri
Gelir yanımıza İsa gülleri
Kimi yağ getirir kimi kaygana

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati

Aşık Ruhsati Hasret İdim Mah Yüzüne şarkı sözleri

Hasret idim mah yüzüne
Geldi yeke tellim geldi
Selam verdi bin naz ile
Geldi dudu dillim geldi

Sürmelenmiş süsü güzel
Dili bülbül sesi güzel
Ayağında mesi güzel
Geldi lebi ballım geldi

Kaşları benzer kaleme
Şevki düşmüştür aleme
Çiçekler durdu selama
Geldi ağa yollum geldi

Ruhsati olmuştu derban
Şükür zuhur etti kervan
İy oldu keselim kurban
Geldi benim allım geldi

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati

Aşık Ruhsati Yıl Olunceyedek Gafil Gezilmez şarkı sözleri

Yıl olunceyedek gafil gezilmez
Bari devlet mataın pazara harca
Bu ömür bir daha geri düzülmez
Malın varsa okur yazara harca

Dünyayı boş yere boyla mı dedi
Dört kat bina kurup yayla mı dedi
Seni halkeyleyen böyle mi dedi
Camiye köprüye punara harca

Post bağlayup gezen bütün deli mi
Eğer yalan isem kesin dilimi
Bir defa fikrine getir ölümü
İnadet tokluya davara harca

Bu dünyayı sevüp temel ettiler
Ölüm yoktur deye amel ettiler
Hey Ruhsati Ahir ne haml ettiler
Götürmezsin yükü semere harca

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati

Aşık Ruhsati Seni Bir Ruhtan Yarattı şarkı sözleri

Seni bir ruhtan yarattı
La ilahe illallah de
Sen hak idin nevvaretti
La ilahe illallah de

Gözünü etti Azrail
Yüzünü etti İsrafil
Kulağın etti Mikail
La ilahe illallah de

Veçhine veçhln benzetti
Kur’anda böyle methetti
Ehli iman bin şükretti
La ilahe illallah de

Hele fikret bu ne devlet
Nasıl olmıyasın ümmet
Niçün terkedersin sünnet
La ilahe illallah de

Gerek yabanda yazıda
Melekler senden haz ede
Ağır gele terazide
La ilahe illallah de

Bundan ala sünnet olmaz
Bundan ala dikkat olmaz
Bundan ala devlet olmaz
La ilahe illallah de

Ruhsati çal serin taşa
Akıt gözden yaşı yaşa
Geçirme ömrünü boşa
La ilahe illallah de

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati

Aşık Ruhsati Benden Selam Eyle Hubun Hubuna şarkı sözleri

Benden selam eyle hubun hubuna
Hele sabreylesin dursun yazaca
Mart dokuzu çıksın seller sökülsün
Herbir eksiğini görsün yazaca

Sahil kuşu gelsin yaylaya gitsin
Dağlar don değişsin beyazın atsın
Güller domurlansın bülbüller ötsün
Zülfün malı yüzüne döksün yazaca

Dermek nasip ola idi gülüni
Sakınsın rakipten ebru telini
İnce meyanına Acem şalını
Benim niyetime sarsın yazaca

Diyarı gurbette olduk mücavir
Sadık aşıklara bulunmaz nazir
Hele dağlar başı alsın müsafir
Ruhsati de eksik görsün yazaca

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati

Aşık Ruhsati Kime Yanayım (Kadar) şarkı sözleri

Hey ağalar derdim kime yanayım
Gönül yoldaşını bulana kadar
Kişi sevdiğinden ayrı düşeli
Yanar ateşine ölene kadar

Gözyaşımla mektup yazdım almadı
Hasretiyle yandım soran olmadı
Seher yeli dedi çilem dolmadı
Ara izlerini bulana kadar

Gözyaşımı o ummana getirir
Vefalı güzeller derman yetirir
Sevdiğim karşımda küsmüş oturur
Ağlarım saçımı yolana kadar

Ruhsati nerede kaldı vatanım
Kesildi takatim bitti dermanım
Geldi kederimden ağzıma canım
Ölmem yar yanıma gelene kadar

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati

Aşık Ruhsati Ayrılık Badesin Tatlı Mı Sandın şarkı sözleri

Ayrılık badesin tatlı mı sandın
Ne tez tebdil olmuş çimenin dağlar
Bu güzellik geçer sana da kalmaz
Daha neye bağlı gümanın dağlar

Nice güzellerden alırsın bac’ı
Al yeşil renklerden giyersin tacı
Yardan ayrılması zehirden acı
Bu yüzden gitmiyor dumanın dağlar

Gece gündüz yalvarmıştım Süphana
Birden vuslat bulamadım sunama
Daha şimden geri beni kınama
Semaya erişmiş figanın dağlar

Ruhsat gibi karaları bağlarsın
Aşkın ateşiyle yürek dağlarsın
Benim ahvalime sen de ağlarsın
Var ise zerrece imanın dağlar

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati

Aşık Ruhsati Aklın Başına Yar İse şarkı sözleri

Aklın başına yar ise
Öl şehirde kal şehirde
Darıl bana zarar ise
Öl şehirde kal şehirde

Dağ başında nemiz olur
Azığımız camız olur
Ölün dirin domuz olur
Öl şehirde kal şehirde

Günah ağacını salla
Malın Hak yoluna yolla
Biraz müslümanlık belle
Öl şehirde kal şehirde

Bahçelerde olur söğüt
Var kendi gıdanı üğüt
Ruhsati den sana öğüt
Öl şehirde kal şehirde

Aşık Ruhsati
Aşık Ruhsati