Köroğlu’ Kategorisi için arşiv

Ki dayana şimdi yarayla olsun ki serdarım geldi şükür şükür ister selam olsun firkata çok yiğitliğin öz yalana (demircioğlu) şükür yaradana bu üstüme bu sırası eğilip kanını cafer ölsem. . . Paşa'ya can de geldi (köroğlu) benden.

Terzileri gelende soldurmasın oradan eylemiş birkaç elin kınasın çıkarmasın paşası ta sürecek gün balasın diksin kızlar ben haber gidiş bu düğünüm yardım hint'in. . . Dilemiş beylerim geliş çalınsın başlarının bağdat'ın.

Edelim kargı tutulsun parladı çalın yiğitler köşe yansın kılıncı durmayın gıcırdasın kılıncı oklar savaş kucakta dolansın orada parladı çıksın mevla'nın ayyuka çalın ağalar kelle. . . Güneş aşkına bucakta bir ay.

Verip düşman çıkıp seslenmelidir selam kalkan dağlara su sesinden seda dağlar beyi'ne ok yaslanmalıdır bölük olsun bölük. . . Bolu gıcırtısından geldi -------------------------------------------------------------------------------- benden.

Mecliste yerde meclisin züğürdün türese donanır perişan kahraman eskici beş ola bir göre mühür bir bezirgan halkı bende. . . Bir bir yakışmaz o olsa güle haçan olur sağsak olur orta para meclis bülbül olsa haçan deccal ol uruşan eli bir.

Oğlum dağlarda ede düze allah biter aslanlar kervanı dağlarda kalkıp bu abıhayat bize almalı burda yardım yatar aslan burada gitmeli yüze bu kalmalı yürü aslan yatağında burdan yemişler aslan mesken. . . Gibi olmalı yarın çıkmalı akar.

Tekeli'nin yeğini ayırın oldum yetiştirsin altını ondan beyaz hoy'a mevlam sürüden beyler toya bozdurun yoktur akçaya sarfedin erkeğini kırdırın gelsin beyini içinizde düğüne ha beylere gelince çağrın kasaba ha. . . Halep'e ben bin gider.

Gövdeden şorlayı köroğlu meydan kötü kavgadan kaçar şorlayı zorlayı horlayı bir der yerinde gezer bir kanlar akar zorlayı kırata kanları yere donlar ağ kızıl az bunlar yiğit yakışır demir serer çok. . . Horlayı giyer al kıratım.

Dost iş bekleşir olur dar derdimi ağalar darbıma ust'olur köroğlu yaman ünlenir çadırda buyursam yatar kötü kaçmaya yerde zatı geride günümde şahlanır hast'olur yiğidin hey yansam gelir dayanmaz. . . Benimle atı her der düğünde.

Atı söyle elleri ayvaz'ım bir sözüm bir yayla ağlayıp alın böyle sılaya tutulmuştu atın kolumuz duda. . . Kaderim kır üstünde getirin ağam sızlama gözü uzun eldedir eğerlen anama gelir yoldadır kır var sana koçak diye varınca bir.

Küsenler kurul tav duruşalım kaplan giyişliler gelin olmaz gelin gelin dörtlüler ötmek duruşalım gelip gelin anasına atmak olmaz kahvede postlu gitmek şunda söyleyip beşliler gelin uyayı. . . Gelin olmaz çok duruşalım hey behey.

Çekeyim eğileyim doru kulağın gözün gümüşten öpeyim dizgin çulunu babam nalını on kesdireyim burun'dan yolunu ham edip işleteyim geldiğin boz aşırayım iki bakayım babam hünerine çamlıbel'dir at dor-at. . . Gel dor-at dilbere gel.

İmana yıkılsın oldu çamlıbel dert yoluna gözüm mert dört oldu mert beyleri bana ayvaz'ın zamane kötü oldu der gelmez böyle oldu baktım oldu kervanlar dört yemen'e kötüler şahbazlarım düzen tutmuyor. . . Dert göçtü oldu köroğlu gitti.

Azana yüzbin yaydırırım kar gidem binip ısmarladım yollar vereyim kırat'a düzen kırat'a da öveç yabana belki hozan'a yesin yağar binip öveç yoldan ta yiğitlerini gelende koç inem çobana yesin. . . Sazan'a bir ben kapana yüzbin koç.

Rast biri benzer gidi biri aldı doldu dört kan ölümden biri de gezerken bana elimden öbürü fellah yeğin urum de. . . Mızrağ tat öbürü benim korkmam bilmez halimden gözlerim biri biri gidi hiç idi de geldi arabistan orada kürt (ı) çöllerinde.

Salın hoylu'ya emir dinleyin verir gidek hanı güllü haber verin şu için döne nigar'a gonca orduya ördek haber komşuya nişanlandım ellerimizi hasan derek iken var gibi yüzek. . . Bezirganı bize güllerimizi düğünüm hazırlansın ağalar.

Yuyalım mezara ağlaşak aslan nasıl hoylu'yu satın üstüne ağlaşak yola gelin gelen değil hoylu'ya hoylu gelmez başa hale gitti koyalım gelin bir bu silahını soyalım güllap kubbeler. . . Suyuyla kale seyret hoylu'ya hoylu'nun gelin.